Menu Data School
มาตราฐานการเรียนรู้

:: หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

      - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้มีการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    เพื่อความเป็นไทย การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
    ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำสาระของหลักสูตร ในส่วนที่
    เกี่ยวกันสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อ
    เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ละประเทศชาติ และพระราชบัญญัติดังกล่าว
    กำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 9 ปี