Menu Data School
มาตราฐานการเรียนรู้

:: กลุ่มสาระการเรียนรู้

 
      สาระการเรียนรู้
        กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร


   -  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   -  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   -  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
   -  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   -  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและพลศึกษา
   -  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ